ferrexpoyeristovomine.com |

Промислова база

Єристівське родовище залізорудних кварцитів знаходиться в Кременчуцькому районі Полтавської області, на відстані 12 км на південний захід від залізничної станції Галещина та 30 км на північний схід від міста Кременчук. Родовище було детально досліджено в 1977-1979 роках Кременчуцькою ГДЕ ДГП «Укрпівденьгеологія» до глибини 700м. Єристівське родовище межує з Лавриковським родовищем на півдні (сировинна база Полтавського ГЗК), на півночі – з Біланівським родовищем залізорудних кварцитів (сировинна база Біланівського ГЗК).

Єристівське родовище залізистих кварцитів розробляється відкритим способом на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 27.08.2002 р. № 2768 в межах гірничого відводу № 588 від 12 грудня 2002 р., площею 604,2 га.

Основною корисною копалиною Єристівського родовища є поклади магнетитових залізистих кварцитів. У межах родовища виділяють три промислові рудні поклади залізних кварцитів: підсвіт К25, К22 та пачки К233.

Найпотужнішими покладами Єристівського родовища є поклади К25. Планується переробляти залізисті кварцити покладів підсвит К25, К22 та пачки К233 у суміші пропорційно до їх запасів з вилученням концентратів.

За зовнішніми ознаками, петрографічними даними та хіміко- мінералогічним складом залізисті кварцити поділяються на дві основні різновидності: магнетитові та кумінгтоніт-магнетитові. Магнетитові кварцити в свою чергу поділяються на червоно- та сіро- смугасті мінеральні різновиди.

Первинно запаси Єристівського родовища були затверджені ДКЗ СРСР, протокол № 8500 від 18.04.1980р. до глибини 500м. за категоріями В + С1 у кількості 822 163 тис.т., категорії С2 – 49 961 тис.т., з вмістом заліза загального (Feзаг.) – 33,37%, заліза зв’язаного з магнетитом (Feмаг.) – 26,43%. Затверджені запаси були підраховані на підставі постійних кондицій затверджених ДКЗ СРСР протоколом № 1444-К від 28.03.1980 р.

У 2015 році ТОВ «Єристівський ГЗК», у зв’язку з переоцінкою запасів родовища отримав Протокол ДКЗ України № 3334 від 13.03.2015 року. Згідно з яким, станом на 01.01.2015 року були затверджені наступні запаси залізистих кварцитів:

Поклади Категорія
запасів
Кількість запасів (тис. т)
балансові з невизначеним промисловим значенням Вміст
Fe заг.(%)
Вміст
Fe маг.(%)
код класу запасів
111 122 332
В проектному ко­нтурі кар’єру до глибини 500 м В 274 653 34,52 28,15
С1 533 816 33,27 26,20
В+С1 808 469 33,70 26,88
С2 49 979 27,07 17,81
Поза межами проектного кон­туру кар’єру С2 524 694 32,59 25,89

Запаси Єристівського родовища залізорудних кварцитів згідно системи оцінювання ресурсів JORC станом на 01.01.2019 р.:

Вид Категорія запасів Об’єм, млн.т. Зміст, %
Feзаг Feмаг
Запаси Доведені (Proved) 195,0 34,00 27,00
Можливі (Probable) 416,0 32,00 25,00
Усього запасів 611,0 32,66 25,66
Запаси та ресурси Виміряні (Measured) 200,0 34,00 27,00
Зазначені (Indicated) 556,0 33,00 26,00
Припущені (Inferred) 364,0 30,00 23,00
Усього запасів та ресурсів 1 120,0 32,22 25,22